JAARVERSLAG 2020

Karakteristiek

Ruim zes en een half jaar draait Doedertoe nu. Een volledig zelfstandige werkplaats annex atelier, uitsluitend op vrijwillige basis, met het oog blijdschap te verspreiden en verbindingen tussen mensen te stimuleren. De creatieve activiteit met de mooie materialen, de goede en bedrijvige sfeer en het feit dat men alles krijgt en mag meenemen wat men maakt schept bij de bezoeker blijheid. Het idee is dat deze blijheid doorwerkt als een sneeuwbaleffect in het dagelijks leven. Zodat mensen daadwerkelijk kracht opdoen die thuis doorwerkt in woord, daad en plannen maken. Kenmerkend voor de Doedertoecultuur is dat we proberen in iedereen die we ontmoeten het beste te zien; we doen ons best om het beste van onszelf aan te bieden; we focussen ons niet op onze gebreken; we spreiden onze liefde voor de medemens wijd uit en openen ons hart naar iedere mens die we ontmoeten. We zijn een sociaal project dat deelneemt aan een economie van geven en delen. De bezoeker betaalt met een goede daad in de eigen omgeving. Deze vorm van betaling is bedoeld om ieders besef aan te raken zelf ook iets te bieden te hebben. En in de kleine daad van het geven een innerlijke kracht aan te boren. Deze uitzonderlijke manier van betalen karakteriseert het sociale, activerende karakter van ons project.

Het reguliere aanbod bestaat uit de algemene inloop, ontvangst van vluchtelingen uit de Bed-, Bad- en Broodopvang, een kinderochtend/middag, een haakcafé (later vanwege de maatregelen een doorlopende avondworkshop, een brei groep,  om de week een besloten Humanitasgroep, speciale themaworkshops.

De uitbraak van de Coronacrisis heeft Doedertoe in 2020  getekend door verminderde bezoekers en weken van sluiting tijdens lockdown. Bij het vrijwilligersteam was draagvlak om ten tijde van de maatregelen (buiten de lockdowns) onze openingstijden volledig te handhaven, met inachtneming an de regels. Vanwege de ernst van de situatie en de angst die het genereerde wilden we er zijn voor onze bezoekers, en de mogelijkheid van een onbezorgd uitje zoveel mogelijk blijven bieden. Daarom zijn we de hele zomer bewust open gebleven, en hebben toen zelfs openingstijden toegevoegd op vrijdagochtend. Vanwege de maatregelen was er een forse afname extra initiatieven. Minder themaworkshops, geen vluchtelingen in de werkplaats, haakcafé gestopt, drie keer stagaire afgezegd, van middelbare school, via de Stadshelden en van MBO, minder workshops op locatie, minder uitlenen van de werkplaats voor feestjes. Doedertoe draaide ondanks dat uitstekend wat betreft sfeer, continuïteit en doelmatigheid. Zowel vrijwilligers als bezoekers hielden zich goed aan de doelen.

Bezoekers

Doedertoe werd bijna uitsluitend maar gelukkig niet alleen bezocht door vrouwen en kinderen. Hoewel de werkplaats open is voor iedereen, komt het merendeel van onze bezoekers om redenen van financiën,  gezondheid of levensloop gerelateerde problemen. De achtergronden van onze bezoekers verschillen nogal: stadsgenoten, wijkgenoten, werkenden, mensen zonder baan, Lentiscliënten, mensen met burnout, mensen die weinig te besteden hebben, vluchtelingen (tot de crisis begon), mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of deze opnieuw aan het verkennen en betreden zijn. Het publiek is een bont pluimage die elkaar in het dagelijks leven voorbij loopt. Dit werkt wederzijds respect in de hand en doet vooroordelen smelten.

In feite is de activiteit gratis. En dat is laagdrempelig. Het geregistreerde bezoekersaantal in 2020 is 1677, waarvan 180 kinderen. Gezien het feit dat we in totaal acht weken dicht zijn geweest (kinderdoedertoe vier weken) en sinds half maart aan gelimiteerde bezoekersaantallen waren gebonden is dat zeker niet slecht. In 2019 was het totale bezoekersaantal 2806 waarvan 220 kinderen,  ten opzichte van 2002 in 2018, waarvan 91 kinderen.     

Bezoekersaantallen Doedertoe 2020 per maand:

                                               2020                      2019                      2018

Januari                                 187                        220                        141

Februari                              202                        213                        162                        

Maart                                   76                           219                        188

April                                      69                           250                        163

Mei                                       87                           303                        192

Juni                                       168                        248                        201

Juli                                         186                        148                        114

Augustus                            160                        196                        61

September                        186                        167                        189

Oktober                              165                        385                        249

November                         88                           245                        197

December                          103                        212                        146

Het hoge bezoekersaantal in juli geeft aan dat er in de vakantietijd, wanneer vele projecten en buurthuizen gesloten zijn er wel behoefte is.

De inlooptijden zijn anno 31 december 2020: om de week maandagmiddag 13.00 – 16.00 uur (vaste Humanitasgroep) en 19.30 – 21.30 uur (doorlopende haakworkshop), dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 – 16.00 uur, zaterdag 13.00 – 15.00 uur (speciaal voor kinderen). Tijdens de tweede lockdown in december konden mensen op dinsdag de hele dag materialen komen afhalen.

Vrijwilligers

Bij Doedertoe zijn vrijwilligers actief in de begeleiding van de inloop, financiële verslaggeving, digitale ondersteuning, timmerklussen, poetsen, life muziek tijdens de inloop, Facebook en Instagram,  hulp op locatie,  etalage verzorgen, bestuur, projectaansturing, en coaching daarvan. De aansturing van het project behelst het organiseren, coördineren, fondswerven, vrijwilligers werven en begeleiden, praktische dingen regelen, verslaggeving, pr, netwerken, beheer van de ruimte.

Vrijwilligers werken met een klein aantal basisregels en worden geacht met het doel voor ogen steeds op eigen afstemming en intuïtie te functioneren.  De organisatie en logistiek zet in op speelsheid en arbeidsvreugde bij de vrijwilligers met een grote openheid voor eigen initiatief. Om geen vitale energie te laten weglekken en deze volledig voor de werkvloer beschikbaar te houden zijn er geen vergadermomenten. Overleg en coördinatie vindt buiten plenaire zittingen plaats met voortdurend oog en oor voor ieders inbreng en idee. De vrijwilligers dragen tijdens de inloop actief zorg voor een onbezorgde, positieve, vrolijke sfeer waar ieder zich gezien voelt.

Anno 31 december 2020 bedroeg het aantal vrijwilligers 24. (Vrijwilligers rondom de ontvangst van mensen uit de Bed- Bad- en Broodopvang vielen weg vanwege de noodgedwongen stop.) Dit aantal is exclusief de vrijwilligers die via Humanitas de inloop verzorgen. Tijdens 2020 hebben maar drie vrijwilligers ons verlaten. Altijd in goed overleg. Twee van hen vonden een baan op de arbeidsmarkt en hebben hun tijd bij Doedertoe gebruikt om te wennen aan de arbeidsmarkt na burn out. En de derde moest het rustiger aan doen. Eén vrijwilliger heeft naar aanleiding van de Corona uitbraak tijdelijk en met tegenzin zich teruggetrokken om redenen van veiligheid.

De vrijwilligers ontvangen  geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden. De werkplaats wordt buiten de inlooptijd gratis aan hen ter beschikking gesteld als wederdienst. Ook kunnen vrijwilligers gratis in de werkplaats feestjes geven. Door een anonieme gift kon er als tegenprestatie ’s winters een etentje bij iemand thuis worden aangeboden en zomers een picknick in het park. Met kerst kregen de vrijwilligers een kleine attentie. Bij afscheid ontvangen de vrijwilligers een klein cadeautje.

Financieel en materieel

In een aparte jaarrekening en balans is de financiële verantwoording uitgewerkt. De exploitatie is nog steeds mogelijk dankzij Patrimonium die de ruimte aan ons sociale doel ter beschikking stelt. En dankzij het gratis werk van iedere vrijwilliger.

Omdat er vanuit de inloop geen betekenisvolle inkomsten zijn vanwege de betaling met een goede daad en er geen commerciële activiteiten zijn, werd er gezocht naar fondsen, particuliere giften, genetwerkt en actief geworven om particuliere inbreng van materialen.

De webhosting werd gefinancierd door een particulier.

Er is een lijntje met Gered Gereedschap waar we naaimachines van krijgen plus het onderhoud ervan.

Doedertoe kon op de pop up milieustraat in de wijk spullen ondervangen die zouden worden weggegooid door wijkbewoners. Dit is altijd twee keer per jaar, dit jaar helaas één keer.

Het hele jaar door werden door stadsgenoten tasjes materialen afgegeven of konden we materialen thuis komen afhalen. We kregen ook een stofzuiger en koffiezetapparaat en via de buurtvereniging een struik ter vergroening van de wijk. Gekregen goede spullen die we zelf niet kunnen gebruiken gaan te geef in een bolderkar die bij openingstijden op de stoep voor de werkplaats staat.

Er zijn een aantal kleinere particuliere giften gedaan.

Deelnemers die dat willen, betalen naar keuze voor koffie en thee €0,50. 

Uitgeven van de ruimte en materialen voor een verjaardagsfeestje voor geld vond dit jaar slechts éen keer plaats.

Doedertoe ontvangt geen vergoeding voor opvang van kwetsbare mensen.

Fondswerving 2020:

 •                Afwijzing Mamaminifonds, omdat we niet voldoen aan hun kriteria voor deelname. Ze willen niet vergoeden voor vaste lasten en zien ons niet als een project.
 •                Afdeling Contractering M.O. van de gemeente Groningen heeft voor 2020 een bedrag overgemaakt ter vergoeding van alle onkosten 2020 op basis van begroting 2019. Deze gift is onvoorwaardelijk.
 •                Commissie van Spijsuitdeling honoreerde aanvraag met een gift.
 •                Rotary Groningen Zuid honoreerde aanvraag met een gift.
 •                Toezegging statiegeldactie Albert Heyn Brugstraat, ging niet door vanwege hun verbouwing en daarna ontbreken van deze faciliteit.
 •                Aanvraag statiegeldactie Albert Heyn Helpman door hun on hold gezet.
 •                Aanvraag landelijk fonds Fundatie Progres werd niet beantwoord.
 •                Gift van Rabo Club Support na stemronde leden Rabobank.

Publiciteit

 • De Groninger Scheurkalender heeft onze inzending gehonoreerd en onze beurt was op 3-6-2020 met een foto van Doedertoe gemaakt door Herman Otto, bewerkt door Jo Boonstra.
 • Publikatie in de wijkkrant van de Rivierenbuurt van april-mei “Het doet er toe bij Doedertoe”.
 • Website www.doedertoe.nl. Met popupje voor actuele initiatieven en veranderingen. Deze website is vanaf 26 december offline geweest wegens hack.
 • Webblog met wekelijks een uitgebreide post www.doedertoe.nl/blog.
 • Facebook met 474 likes  www.facebook.com/doedertoe.
 • Instagram www.instagram.com/doedertoe.
 • Flyer.
 • Maandelijks een andere etalage.
 • Boodschappen op buren uitwisselingssite Nextdoor .
 • Opname van onze activiteiten in twee wijkgidsen met overzichten.

Netwerken

 • Het plan om de nieuwe directeur van Patrimonium, onze locatiesponsor, uit te nodigen en de werkplaats in vol bedrijf te laten zien werd uitgesteld vanwege de maatregelen.
 • Netwerken bij Bed Bad en Broodopvang voor continuïteit van komst groepje vrouwen die met busje gehaald en gebracht worden.
 • Contact met gemeente Groningen: nieuwe gebiedsmanager Groningen-Zuid Henk Kosmeijer, Jellie Bruining van vrijwilligerswerk en Janny Dekker van gebiedsteam Zuid.
 • Lianne Stolteborg van kringloop Mamamini.
 • Kitty Boon, cultuurcoach van Groningen bij Bij Vrijdag, en beeldend kunstenaar
 • Bea de Vries, wijkgenoot, beeldend kunstenaar en medewerker kinderen Groninger Museum
 • FIX Groningen, over of jongeren de kinderochtend komen ondersteunen.
 • Evert Sulman van De Stadshelden. Afspraak kon geen doorgang vinden en vond nog geen vervolg.
 • Wouter Hoogland, innovatief makelaar.
 • Henk Smit van Gered Gereedschap.
 • Quiet Groningen, Marian Moesker.
 • Link 050, Noélia Luviamo, subsidiedeskundige.
 • Dig 050, voor digitale ondersteuning laptop, naast onze vaste webmaster.
 • Buurtvereniging De Rivierenbuurt Anne Joan Guldener.
 • WIJS Groningen, contact gezocht met psychologiestudenten Hanzehogeschool in het kader van hun opdracht van verbeteren van communicatie en contact tussen bewoners in de wijk De Rivierenbuurt.
 • WIJteam Rivierenbuurt in het kader van verzorgen workshop bij evenement.

Buitengewone activiteiten

•             Op burendag een workshop stippen speciaal voor de wijk

•             In het buurtcentrum van De Rivierenbuurt werd door het WIJ-team een kindermiddag georganiseerd. Doedertoe heeft hier een activiteit aangeboden.

•             Doedertoe heeft in 2020 extra themaworkshops aangeboden, meestal verzorgd door externe gespecialiseerde docenten:  Workshop knuffelpopjes maken, workshop Dromenvangers maken, workshop minituintjes maken, doorlopende haakworkshop op maandagavond. Vanwege de maatregelen moesten geplande workshops afgezegd: workshop spinnen, workshop schilderen, workshop textielverven, workshop ecoprint, workshop herfstkransen maken, workshop papier scheppen. Vanwege gelimiteerde bezoekersaantal werden er op het gegeven moment geen nieuwe ideeën voor workshops meer gegenereerd.

•             Eens in de twee/drie weken komt Eltjo Wierenga tijdens de inloop om ons met zijn zang en muziek te ondersteunen.

 • Door een daarvoor geoormerkte gift in 2018 konden wij praktisch het hele jaar aan wie dat nodig had materiaal meegeven om thuis mee aan de slag te gaan.

Bestuur

•             Het bestuur is één keer bijeengekomen dit jaar. Er is een vacature voor de functie penningmeester. Er is veel onderling overleg het hele jaar door.

•                             Doedertoe heeft in september een uitje georganiseerd voor zowel bezoekers als vrijwilligers naar het muziekinstrumenten museum Vosbergen met uitgebreide rondleiding en lunch. Dit uitje werd gesponsord.

 • Twee keer organiseren van etentjes voor vrijwilligers.

Overig

 •                Tijdens de eerste lockdown is alle tijd gebruikt om de werkplaats meter voor meter van boven tot onder op te ruimen.
 • Er werd een hele goede luchtreiniger in de werkplaats neergezet naar aanleiding van de Coronacrisis.
 •                Een van de vrijwilligers is begonnen met een zadenbibliotheek in Doedertoe.
 •                Naast het bestaande haakcafé ging er in februari een breigroep van start. Als gevolg van de maatregelen zijn deze opgeschort. Wel is er een doorlopende workshop haken van start gegaan in december.
 •                We zijn in november begonnen met het aanbieden van workshops in de avonduren.
 • Op de maandagmiddag om de week is er een besloten en vaste Humanitasgroep in de werkplaats. De werkplaats is hiervoor gratis uitgeleend aan Humanitas.
 • Een dag in het weekend geeft Doedertoe de ruimte gratis aan een vader uit Rotterdam om met zijn kind uit Groningen op te trekken.
 •                In het kader van maatschappelijke oriëntatie ontving Doedertoe een groep middelbare school scholieren.
 •                Er waren vier verjaardagsfeestjes in de werkplaats (waarvan één tegen betaling).
 • Onze bakfiets, gekregen in 2018 van een bezoeker die ging emigreren, hebben we aan het Leger des Heils geschonken. We leenden hem gratis uit in de wijk, maar de reparatiekosten werden te hoog. Ook mochten we een nieuwe eigenaar zoeken voor een gitaar en twee laptops die ons werden aangeboden.

Wensen

•             In Groningen kunnen stichtingen geen parkeerkaart aanvragen. Wij kunnen daarom vrijwilligers, mensen die spullen inbrengen en belangstellenden niet een vergoeding voor parkeerplek bieden. Omliggende buren hebben daarom aan ons gratis hun inlogcode aangeboden.

•             Omdat we werken met bijna uitsluitend gerecyclede spullen willen we graag beschouwd worden als de kringloopbedrijf in Groningen en daarom een gratis afvalpas krijgen.

•             De werkplaats staat propvol materialen en er is op dat gebied ruimtegebrek. Meer ruimte is daarom wenselijk, ook zodat onze bezoekers dan meer bewegingsruimte kunnen hebben en grotere dingen kunnen maken.

Groningen, 6 januari 2021

Marita Reijtenbagh, voorzitter stichting Doedertoe

Reacties zijn gesloten.