Jaarverslag Stichting Doedertoe 2015

 

Karakterisering

2015 was het jaar van het uitbouwen van de loop in het gevestigde atelier. Met dit doel voor ogen heb ik publiciteitsacts ondernomen, contacten gelegd en onderhouden met instanties en zusterorganisaties , ben ik op andere locaties gaan pimpen, heb op markten gestaan, en heb ik het project van de kinderfeestjes uitgebouwd. Daarnaast heb ik om het atelier draaiende te houden met name fondsengeld, giften en natura binnengehaald, de voorraad materiaal, kringloopspullen en gereedschap bijgehouden en het contact met mfc De Stroming, de verstrekker van de ruimte, onderhouden.

 

Toeloop

Het aantal deelnemers in de werkplaats was dit jaar 79. Ongeveer een derde deel hiervan komt regelmatig terug. De woensdag- en vrijdagochtend lopen nu goed, met gemiddeld zeven deelnemers per keer. De woensdagmiddag loopt niet goed. Af en toe is er een deelnemer. Een keer was het vol toen Cisca van Hes van het CJG met een groep van twaalf kinderen met hun moeders/oma kwam. Het blijkt dat op de woensdagmiddag kinderen de weg naar de werkplaats niet weten te vinden. Onder meer wegens gebrek aan belangstelling is de dinsdagmiddag gestopt (open geweest van september tot november). Het aantal deelnemers op locatie was 63. Samen in totaal 142 verschillende deelnemers. Het aantal kijkers in de werkplaats was 64.

 

Financiëel en materieel

Het Mamaminifonds heeft in mei €1000 toegekend aan materiaalvoorziening. Subsidieverzoek bij het Rabo Stimulieringsfonds voor Kamerpimpproject is afgewezen. Subsidiverzoek bij Mamaminifonds voor Reparatiecafé is afgewezen. Onze uitgaven bedragen per maand gemiddeld €85 en hierin voorziet de uitgekeerde gift precies.(zie Financieel jaarverslag 2015). De gemeente Groningen heeft om onbekende redenen €2000 overgemaakt voor het project Kinderfeestjes, de aanvraag bedroeg €690.

Er waren een aantal kleine giften, zoals een warme euro van de schoonmaker van het gebouw die kwam koffiedrinken. Een gift van betekenis: De Stroming heeft €100 geschonken als kerstpresent.

Er waren dit jaar weinig betalende deelnemers, samen brachten ze €97 in. Daarbovenop komt €90 van een groep mantelzorgers die via Humanitas kwam.

Verkoop van (gemaakte) spullen €80.

Er is één boeking geweest van zeven mantelzorgers en twee begeleiders door Humanitas €90.

De kostenpost gebruikersvergoeding van de ruimte bedraagt de helft van wat binnenkomt gegenereerd in De stroming na aftrek van materiaalkosten. Dit jaar bedroeg dat €101.

Margie Thijssen heeft een paneel geschonken met daarop door haar gepimpte dozen en doosjes, rechtstreeks geïnspireerd door Doedertoe. Het hangt naast de ingang als illustratie van wat wij doen en vormt als zodanig een goede reclame voor ons.

Er zijn door particulieren het hele jaar door materiaal ingebracht. Topper was Cora Lametini die haar atelier opruimde en ons een rijplank, wat gereedschap e.a. doneerde.

De Rabobank heeft een horecatrolley geschonken bemiddeld door de Groningse Uitdaging.

Ik heb veel moeite gedaan een ANBI toekenning te krijgen van de belastingdienst. Door bemiddeling van de Groningse Uitdaging heeft Trip Advocaten, te weten Lieneke Voorintholt, mij geholpen met deargumentatie. De aanvraag, tezamen drie pogingen, is afgewezen. Ook iemand van het Juridisch Loket heeft geholpen.

Veel barterdeals zijn ten goede gekomen aan Doedertoe zelf. Aanbod van hulp bij opruimen, sjouwen, poetsen, kinderfeestjes, vluchtelingen en assistentie workshops.

 

Publiciteitacts

Er zijn in de media (kranten, tijdschriften en OOGtv), de volgende artikelen verschenen over pimpwerkplaats Doedertoe:

  • OOGtv, december 2015, Vrijwillger van de week
  • Tijdstip Magazine, oktober 2015, Geven en doorgeven, Janny Steenstra
  • Groninger Internet Courant, 30-9-2015, In werkplaats Doedertoe in Groningen kan men kringloopspullen pimpen, en betalen met tijd en talent
  • Omroep Organisatie Groningen (OOG) tv, 11-9-2015, Het doet er toe bij Doedertoe, Erick Bakker
  • In juni zijn Eva van Wijck en ik over Doedertoe op Radio Noord geweest met een kort interview op de markt Voor niets gaat de zon op.
  • De Gezinsbode, 20 mei 2015, Feel good bij Doedertoe, Marc Jansen
  • Dagblad van het Noorden, 19 mei 2015, Mamamini Fonds deelt uit: ‘Ik word er warm van’, Lieke van den Krommenacker
  • Wijkkrant Grunobuurt, februari 2015, Doedertoe, pimpwerkplaats voor oude spullen

NB OOGtv is dus twee keer geweest, er zijn twee filmpjes over de werkplaats gemaakt.

Ben meermaals op locatie wezen pimpen om mensen te interesseren: bij Tuin in de Stad op 3 mei en 7 juni, op 27 juni in de Helleborus in Engelbert, op 7 november op een Ladies Night in de dansschool van Tineke Rouw, op 1 juli op de voorlichtingsmarkt voor minima Voor Niets Gaat De Zon Op, in de stand naast onze stand.

Ben op voorlichtingsmarkten geweest: De zojuist genoemde Voor niets gaat de zon op, een voorlichtingsmarkt voor minima, 1 juli met Eva van Wijck en Linda van de Berg. En samen met Hester Schildkamp op de voorlichtingsmarkt in mfc De Wijert: Pracht en Praal. En met Linda van de Berg op de buurtmarkt in de Rivierenbuurt 13 juni, met een stand beschikbaar gesteld door de wijkvereniging. Op 25 april stond Anneke Edens met koopwaar van Doedertoe op de voorjaarsmarkt in De Stroming.

Groep van negen Stipvrijwilligers rondgeleid op 1 oktober.

De website is klaar gemaakt met hulp van Josje Hamel, Anja Swint en vooral Patricia Postema. Patricia en ik houden de website bij.

Op de website houd ik het weblog iedere week bij.

Josje Hamel en Sanne Stuifzand houden een Facebookpagina bij. Er zijn per 31 dec. 250 likes.

Ik heb de etalage bijgehouden. Met Albert van de computercursus in de ruimte naast ons heb ik afgesproken dat hij volgend jaar een vijfde (meer wilde hij niet) van de etalage kan gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

Uit publiciteitsoverwegingen is de deur van de werkplaats gepimpt aan de buitenkant en is de gang aangekleed met kunstwerken die ik op straat vond toen Richard ter Borg zijn pop-up galerie leegruimde.

Aan Harald Hilbrants van WIJS (in navolging van het Amsterdamse BOOT) heb ik gevraagd studenten te bemiddelen voor een filmpje over ons en een marktadvies. Hierop is geen actie ondernomen.

 

Netwerk

Heb afspraken gehad om Doedertoe zichtbaar te maken en uit te zetten wat we nodig hebben met:

Thomas de Boer van de Groningse Uitdaging

Jelly Bruining van WMO beleidsmedewerker van de gemeente Groningen

Eric Mooij, stadsdeelcoördinator van de gemeente Groningen

Maxima Groningen Stad, kledingbank in oprichting

Textiel en naaiatelier in oprichting Studio Daadkracht

Jacq Postma van Fairback

Ulfert Molenhuis van de Voedselbank

Harald Hilbrants van WIJS van de gemeente Groningen over samenbrengen stichtingenvraag – studentenaanbod

Tineke Timmer van het Kindpakket van de gemeente Groningen

Janny Boer van SKSG

Anita Juch van basisschool De Tamarisk

Alle leden van het WIJteam De Rivierenbuurt, maatschappelijk werker Abdel, Opbouwwerker Afsaneh, MEE Anna, wijkverpleegkundige Lobke, verslavingszorg (…), manager Monique, twee administratiemedewerkers.

Cisca van het van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Louis Mulder van COA Onnen

Kitty Keegstra van Inlia (Bed Bad en Broodvoorziening) Groningen

De burgemeester Peter den Oudsten heeft in mei de werkplaats gezien. Was toevallig op werkbezoek in mfc De Stroming toen wij open waren.

Evert Sulman, coördinator vrijwilligers in voormalige Martiniziekenhuis

Antoine van Duin van Link 050

Lentis in het gebouw, tweede verdieping

Bezocht een netwerklunch op 26 november. “Het  doel is dat tijdens de lunch zowel  de verschillende organisaties als  buurtbewoners, die  zich voor veiligheid en leefbaarheid van hun straat, buurt of wijk inzetten, elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en verbindingen leggen. Om dit te ondersteunen organiseert het Sociaal Team, samen met buurtcentra en politie, in het gebied een maandelijkse netwerklunch.” De lunch omvat ambtenaren en vrijwilligers werkzaam in Oosterpoortbuurt, Rivierenbuurt en Stadsparkwijk.

 

Vrijwilligers

Bij Doedertoe zijn de volgende vrijwilligers actief (geweest):

Anneke Edens, tot de zomervakantie assistentie bij workshops op woensdag- en vrijdagochtend en alleen op dinsdagmiddag

Diane Zwart en Sanne Stuifzand voor de workshops op woensdagmiddag met ingang van september. Sanne houdt sinds november ook deels Facebook bij.

Jantien Laban voor de workshops op dinsdagmiddag van oktober tot en met november.

Patricia Postema, bijhouden van de website.

Josje Hamel, coachen van de vrijwilligers en deels ook van Marita

Liesbeth Bleeker, coachen van Marita en advies

Margie Thijssen, practische hulp

Ria Visser assistentie bij kinderfeestjes

Marieke Beetsma met met sjouwwerk, opruimen en poetsen.

Hester Schildkamp hielp mij met de grote zomerschoonmaak van de werkplaats.

Er melden zich met een zekere regelmaat vrijwilligers aan deels als reactie op de advertentie op www.vrijwillgersgroningen.nl bij Link 050. Hadden ze de werkplaats gezien kozen ze er voor om deelnemer te worden, dit waren Mariska Koke en Marleen Geut. In de wachtstand om vrijwilliger te worden staan nu Marjolein Lole, Marijke Harsefoort en Doreen Jager.

Mariska Lunsing en Arlet van Weperen hebben afgehaakt als vrijwilliger bij de kinderfeestjes omdat ze veel kritiek hadden met name mbt het traag op gang komen van de boekingen.

We hebben afgesproken om eens in de zes weken een werkoverleg te hebben met de vrijwilligers die de workshops doen. Dit overleg heeft één keer plaats gevonden op 4 november en een volgende bijeenkomst is op verzoek van de vrijwilligers over december heen getild.

Vijf vrijwilligers hebben een kerstpakketje ontvangen, twee een kleinere kerstattentie.

 

WVTTK

Er is voornamelijk betaald via barterdeals. Voorbeelden hiervan: prettig gesprek met een thuisloze; zeer vriendelijk groeten van iedereen die je tegenkomt op weg naar huis; vriendin actief helpen vacatures te vinden om op te solliciteren; iemand betaalde met het aanbod van een buikdansact (nog niet ingewisseld, De Stroming hoefde niet); Er waren er die hun diensten aanboden aan Doedertoe bij de kinderfeestjes, vluchtelingenwerk, en op locatie gaan maar ook hulp in de werkplaats bij het ordenen en sorteren van de vele materialen; knutselen met buurtkinderen thuis; thee zetten op de afdeling; een enkele keer is materiaal toegezegd maar niet gebracht; mantelzorg; geschenk aan derden van wat is gemaakt; iemand via Humanitas bezoeken of ander vrijwilligerswerk dat men al deed. Anderen lieten achter wat ze maakten voor de verkoop. Een enkele keer vergat ik een deal af te spreken.

Heb via de Groningse Uitdaging, georganiseerd en betaald door de Rabobank een cursusavond gevolgd Goede Zaken, voor een optimale samenwerking met bedrijven toegespitst op het formuleren van financiële hulpvragen op goed effect.

Hans Lannooij heeft timmerwerk verricht om logistiek in het atelier te verbeteren en daardoor de vele materialen en werkstukken beter op te kunnen ruimen.

Van het WIJteam van de gemeente Groningen in ons gebouw hebben we om niet twee kamertjes voor de opslag ter beschikking gekregen nadat de opslag in ruimte 006 opgezegd werd.

Project Reparatie Café vond geen doorgang wegens in tweede instantie gebrek aan belangstelling van de duurzaamheidsgroep Rivierenbuurt. Ik heb vijf mensen bereid gevonden als deskundige mee toe doen, onze ruimte beschikbaar gesteld, een flyer ontworpen. Onverrichter zake.

Project Kamerpimpproject vond geen doorgang wegens afwijzing van subsidieverzoek.

Het project Levend Standbeeld staat in de ijskast. Er is één kostuum klaar waarvan het hoofddeksel nog ontbreekt.

Het bestuur is dit jaar één keer samen geweest op 24 februari om de jaarverslagen en beleidsstukken goed te keuren en practisch te adviseren. Er heeft een bestuurswisseling zich voorgedaan Hetty Hofsteenge heeft in februari plaats gemaakt voor Josje Hamel.

Eens in de zes weken neem ik deel aan het gebruikersoverleg van het gebouw waarin de werkplaats is gehuisvest. De overlegpartners zijn: WIJteam, Lentis drie afdelingen, mfc De Stroming, de fysiotherapeut.

Contact met De Stroming onderhoud ik in een halfjaarlijks overleg met contactpersoon Mariska Kappert. Dit overleg vond plaats op 3 november.

Heb een weggeefkast geregeld voor in De Stroming. Toen de kast te groot bleek moest deze terug omdat er geen plaats voor was.

Als bijzondere activiteit valt te melden dat op initiatief van Doreen Jager er in de kersttijd volop de gelegenheid was kerststukjes te maken. Doreen verzamelde kerstgroen en gaf nuttige tips. Ook Linda Houwen heeft groen ingebracht. Er zijn zeventien kerststukjes gemaakt. We hebben als relatiegeschenk een kerststukje in de grote zaal van De stroming gezet en in de computerruimte van Lentis.

Ik heb de gang naar de werkplaats toe aangekleed met Margies paneel en met de kunstwerken die ik op straat vond bij Richard ter Borg.

Opmerkelijk is dat ik dit jaar geen contact heb gehad over toevoer van kringloopspullen met Fred Moll van Goudgoed en huizenuitruimer Cor Oosterveld. Wel heb ik Cor via de mail op de hoogte gehouden van ons reilen en zeilen om het contact warm te houden.

Jantien Laban is gestopt met de dinsdagmiddag omdat zij haar werkzaamheden elders wilde voortzetten. Voor haar was er niet veel te beleven omdat er haast geen deelnemers kwamen.

 

Project Kinderfeestjes

De gemeente Groningen heeft de aanvraag van €690 beantwoordt met het overmaken van €2000. Er zijn contacten gelegd met het Centrum voor Jeugd en Gezin, Cisca van Hes, met Janny Boer van SKSG, met Anita Juch van basisschool de Tamarisk, met opbouwwerker Afsaneh Moghadan en met Sanne Blumers van Molendrift. Eerder contact met opbouwwerker Theo de Groot leverde niets op. Door bemiddeling van Cisca van Hes hebben in december drie feestjes plaats vonden in het Centrum voor Jeugd en Gezin, samen 20 kinderen. Steeds bleef de moeder kijken, ook bleven ouders die hun kind kwamen brengen soms kijken. Van elk feestje is een verslag gemaakt.

 

Vluchtelingen in de werkplaats

Om onze werkplaats ten goede te kunnen laten komen aan vluchtelingen zijn er contacten gelegd met Evert Sulman, coördinator opvang Martiniziekenhuis, Louis Mulder van CAO Onnen samen met Astrid Rijken en Mariska Lunsing om te kijken of we op die locatie kunnen gaan werken, en Kitty Keegstra van Inlia (Bed Bad en Broodvoorziening) in Groningen. Tot heden heeft dit geen conrete activiteiten opgeleverd.

 

Ik kijk met voldoening terug op een zeer geslaagd jaar en bedank de mensen die de vele onmisbare schakels waren, 5 januari 2016 Marita Reijtenbagh, voorzitter Stichting Doedertoe

 

 

Reacties zijn gesloten.