Jaarverslag Stichting Doedertoe 2014

 

Inleiding

Terugkijkend op 2014 kun je het eerste jaar van Stichting Doedertoe (opgericht dec. 2013) archiveren als het jaar van de vestiging van de werkplaats. Er is, voortbouwend op de plannen en contacten die gelegd zijn in 2013 door bestuur en de stuurgroep, een ruimte gevonden voor de werkplaats, deze is ingericht en er is een basis gelegd voor de concrete tenuitvoerbrenging van de stichtingsdoelstelling. De werkplaats ‘loopt’ op vrijdagochtend en er zijn plannen voor projecten.

Opbouw werkplaats

In het afgelopen jaar werd een ruimte gevonden van 40m2 in MFC De Stroming. Er werd een gebruikersovereenkomst getekend waarin Stichting Doedertoe de helft van haar inkomsten zoals gegenereerd in De Stroming afstaat als gebruikerstegemoetkoming (huur). Met bestuursleden en vrijwilligers werd de ruimte overgeschilderd, en ingericht. Ook werd er een etalage ingericht. Het is een zeer toegankelijke gezellige ruimte geworden die oogt als een schatkamer annex snoepwinkel. Er is materiaal aangekocht en ingebracht. Door Fred Moll van Goudgoed en huizenuitruimer Cor Oosterveld, en aankopen bij kringloop Mamamini werd de vooraadkamer met kringloopspullen gevuld.

Vrijwilligers

Er waren drie bestuursleden en zes vrijwilligers actief voor de Stichting. Aangezocht via Humanitas of gekomen via persoonlijke contacten en later via de workshop. Met drie andere vrijwilligers zijn contacten gelegd voor activiteiten in 2015. Eén vrijwilliger voor de kinderfeestjes is wegens veranderende prioriteiten gestopt per 31 dec. Nog voor ze daadwerkelijk begon en één vrijwilliger heeft haar activiteiten voor Doedertoe op een laag pitje gezet omdat ze vier dagen ging werken.

Bezoekers

Er zijn zo’n 60-70 (schatting) kijkers geweest in de werkplaats. Deelnemers waren er op vrijdagochtend gemiddeld over het geheel gezien drie-vier per keer. De workshops zijn gestart de laatste week van september met een pilot van zes deelnemers. Daarna kwamen de eerste twee weken alleen vrijwilligers pimpen en langzaamaan ook via flyeren en media de deelnemers. De workshops werden steeds begeleid door de voorzitter en een vrijwilliger.

Barterdeals

In 2014 waren er drie barterdeals ten bate van De Stroming, één kon als gevolg van ziekte niet plaats hebben. Deelnemers aan de workshop kozen er merendeels voor om dat wat ze maakten via verkoop door de stichting ten goede te laten komen aan de stichting. Dit wekt de indruk dat het deelnemers vooral gaat om een leuke activiteit buitenshuis. Er waren zes betalers met geld.

Boekingen

Er is één boeking geweest van een vrijgezellenfeestje: zeven vrouwen waren mede gezien hun reacties in ons logboek, zeer enthousiast. Er is zijn twee boekingen geplaatst door Humanitas voor 2015: twee keer tien mantelzorgers in de werkplaats.

Projecten en plannen

Er zijn fondsen geworven voor opstartsubsidies bij het Rabo-Stimuleringsfonds en bij het Mamaminifonds. Verzoeken bij het VSBfonds (toenmalig ontbreken van een huurovereenkomst en ze wilden de opstart niet als enige dragen) en het W.A. Scholtenfonds (doen geen exploitatiekosten) werden afgewezen.

Naast de reguliere workshops op vrijdag is er in 2014 een basis gelegd voor allerlei projecten die in 2015 ten uitvoer gebracht zullen worden. Er is contact gelegd met de Duurzaamheidsgroep uit de Rivierenbuurt om een Reparatietreffen op te zetten in de werkplaats. Er is een groepje mensen bereid gevonden te komen werken aan het pimpen van een ruimte in opvangcentrum Het Open Hof in Groningen.

Financiën

Zie financieel jaarverslag. De inkomsten waren afkomstig van Stichting It brings heaven, particulier Bert Pals, RaboStimuleringsfonds, Mamaminifonds, verkoop van gemaakte spullen, betaling van de workshops en één boeking. Uitgaven gingen voornamelijk naar materiaalinkoop, publiciteitskosten en gebruikerstegemoetkoming De Stroming.

Publiciteit

Er zijn visitekaartjes gedrukt. Er zijn flyers gemaakt in twee versies, voor de buurt en voor minima. Er is geflyerd in de wijk en omliggende wijken op strategische punten als supermarkten, apotheken, snackbars, café’s, wijkcentra, multifunctionele centra, Stips enz. Twee keer is er een voordracht gehouden over de werkplaats: in de wijkvergadering van de Rivierenbuurt en bij het Vrouwennetwerk Groningen. Er is wekelijks de weblog www.doedertoe.wordpress.com bijgehouden. Er is een professional aangezocht die de website in de steigers heeft gezet. Een vrijwilliger ging aan de slag omhet af te maken, de site was in 2014 niet klaar www.doedertoe.nl. Er zijn zo’n kleine 20 persberichten verstuurd aan wijkkranten en wijksites en Stip in nabijgelegen wijken. In het Dagblad van het Noorden heeft een interview met de voorzitter gestaan, ook in wijkkrant De Helper Bel. Er is een klein artikel voorbereid over de Doedertoewerkplaats gemaakt in Creatief Magazine (verschenen in jan.2015). Er is een interview geweest voor het blad TijdStip. Social media: er is een Facebookpagina gekomen en 31 dec. Waren er zo’n 90 likes. Er is gepraat met contactpersonen van Lentis creatieve therapie om in de toekomst langs deze weg mensen in de werkplaats te krijgen. Ook werden gesprekken gevoerd met Carla Kamerling, ketenondersteuner, met Tineke Timmer van het kindpakket met Jellie Bruining, allen van de gemeente Groningen. Contac werd gelegd met Humanitas, Sarah Ottens en werd een afspraak gemaakt voor een boeking in 2015 van twee keer tien mantelzorgers in de werkplaats. Er is een Pinterestpagina gemaakt met meer dan 70 borden waarop pimpvoorbeelden ter inspiratie te vinden zijn: www. pinterest.com/doedertoe

Stuurgroep

In 2013 is er een stuurgroep in het leven geroepen om het neerzetten van de werkplaats in concreto te begeleiden. In 2014 bestond de stuurgroep uit de bestuursleden en een vrijwilliger met speciale aandacht voor financiën en een vrijwilliger met speciale aandacht voor social media. Binnen de stuurgroep werd in negen bijeenkomsten intern overleg gevoerd over aanpak van lopende zaken. Omdat vanaf oktober 2014 de werkplaats ‘liep’ was er geen aanleiding meer om samen te komen, er is sindsdien nog één bijeenkomst geweest die vooral een update was.

Verkoop

Er is wegens ontbreken van koopwaar nog geen verkooppunt gemaakt of concreet idee opgevat hoe de verkoop gestalte kan krijgen. Er liggen wel een paar opties voor 2015. Onderling werd een en ander voor €16,50 verkocht.

Project kinderfeestjes voor minima

Er is een aanvraag gedaan en toegekend (de onkostenvergoeding was er nog niet op 31 december) bij Fonds Een goed idee voor onkostenvergoeding voor 20 kinderfeestjes met zes kinderen in de werkplaats. Hiertoe zijn 20 kadobonnen vervaardigd. Om ze uit te zetten is gesproken met Theo de Groot, opbouwwerker in De Wijert en werd een afspraak gemaakt met kinderwerker SKSG Janny Boer (afspraak in 2015) er zijn afpraken gepland bij het MJD en Centrum Jeugd en Gezin.

Marita Reijtenbagh, voorzitter

Reacties zijn gesloten.