JAARVERSLAG 2022

JAARVERSLAG DOEDERTOE 2022

Karakterisering

Doedertoe is een laagdrempelige werkplaats / atelier / hobbyruimte voor iedereen om te beschikken over een zee aan materialen en mooie dingen te creëren en te betalen met een goede daad. Doel is onderlinge verbinding bevorderen en blijdschap verspreiden. Gestart als een idee in 2012, na een jaar oriëntatie begonnen in Groningen en inmiddels draait het vrijwilligersproject Doedertoe ruim negen jaar volledig autonoom. De creatieve activiteit met de mooie materialen, het zoeken naar schoonheid, de gezellige en bedrijvige sfeer,  het feit dat het praktisch gratis is maakt dat mensen blij naar huis gaan. En daar gaat het om: deze blijheid werkt namelijk door als een sneeuwbaleffect in het dagelijks leven. Zodat mensen na het proces van schoonheid creëren in alledaagse voorwerpen en daar vervolgens thuis van genieten, zo daadwerkelijk kracht opdoen die in het alledaagse leven doorwerkt in woord, daad en plannen maken. Je kan ons zien als een startmotor.

Kenmerkend voor Doedertoe is dat we in iedereen die we ontmoeten het beste willen zien, we werken vanuit liefde voor de medemens en openen ons hart naar iedere mens die we ontmoeten; we doen anderzijds ons best om het beste van onszelf aan te bieden; we laten anderen vrij en we focussen ons niet op onze gebreken, werken niet via kritiek maar via vrolijkheid en willen elkaar altijd een goed gevoel geven. We zijn een sociaal project dat gestalte geeft aan een economie van geven en delen. Ons bedrijf draait niet om winst maar om maatschappelijke impact.

De bezoeker betaalt op haar beurt met een goede daad in de eigen omgeving. Deze vorm van betaling is bedoeld om ieders besef aan te raken zelf ook iets te bieden te hebben. En in de kleine daad van het geven een innerlijke kracht aan te boren. Deze uitzonderlijke manier van betalen karakteriseert het sociale, activerende karakter van ons project.

Doedertoe’s reguliere aanbod bestaat uit het verzorgen van de algemene inloop, een wekelijkse kindermiddag , de gelegenheid geven aan Humanitas met een besloten groep de werkplaats wekelijks te gebruiken, zo nu en dan vluchtelingen te ontvangen en speciale themaworkshops.

De maatschappelijke beperkingen die 2020 en 21 werden opgelegd hebben uitgewerkt dat de bezoekersaantallen nog niet als vanouds blijken; dat samenwerking met vluchtelingen van Inlia is gestopt. Omdat er meer ziekmeldingen zijn dit jaar, hebben we twee keer een dagdeel moeten sluiten (unicum in geschiedenis van Doedertoe). Doedertoe draaide ondanks dat ook dit jaar uitstekend wat betreft sfeer, continuïteit en doelmatigheid, er was wederom nul gedoe. Zowel vrijwilligers als bezoekers hielden zich goed aan de doelen.

Onze werkwijze is als volgt. Wij willen iedereen gevoel van welkom geven, we zijn voor liefde en harmonie en wensen van niemand negativiteit, kritiek of confrontatie in de werkplaats. Want er komen mensen die veel voor de kiezen hebben gehad. We doen een beroep op de kunst van het ‘elkaar laten’, elkaar respecteren om wat je bent opdat mensen zich prettig voelen. Ieder gaat met haar gaven aan de gang. De blijdschap die ontstaat haalt mooie karaktereigenschappen naar boven en we laten bewust de negatieve dingen rusten. Het is een kunst elkaar in het positieve te geven. Dit is de kracht van Doedertoe (als we dit niet doen gaat het project te gronde). Onze eerste zorg is dat mensen bij ons weggaan met een blij gevoel in het hart. We zullen daarom altijd proberen een pluimpje aan iemand te geven, waar het ook over gaat en wat je verder ook ziet. Mensen hebben het heel hard nodig om lieve complimentjes te krijgen. Er is zo veel gaande in de wereld, dan is het heel belangrijk dat in de kleine setting we respectvol naar elkaar zijn.

In september kregen wij te horen dat Patrimonium onze locatie niet meer ondersteunt per 1 april 2023. Dat betekent dat we gaan verhuizen. De zoektocht is begonnen naar een ander onderkomen. Deze is tot zover niet succesvol. Buurthuizen blijken bezet, leegstandsbeheer Carex heeft geen ruimte, of er is wel iets beschikbaar maar klein en doods. Ons streven is om van deze situatie een gelegenheid te maken om mooier en groter te gaan werken.

Bezoekers

Doedertoe wordt bijna uitsluitend bezocht door vrouwen en kinderen. Hoewel de werkplaats open is voor iedereen, komt het merendeel van onze bezoekers om redenen van financiën,  gezondheid of levensloop gerelateerde issues. De achtergronden van onze bezoekers laat een bont pluimage zien uit de wijk, de stad,  en omliggend gebied. Zowel werkenden als mensen zonder baan, Lentiscliënten, mensen met burnout, ziekte, (tijdelijke) invaliditeit, mensen met een andere culturele achtergrond, mensen die niet meer op de arbeidsmarkt zijn of die deze opnieuw aan het verkennen en betreden zijn. Bij ons zit men bij elkaar aan tafel waar men in het dagelijks leven door segmentatie in de maatschappij elkaar voorbij loopt. Dit werkt wederzijds respect in de hand en doet vooroordelen smelten.

Het geregistreerde bezoekersaantal in 2022 is 2149 (vorig jaar: 1430), waarvan 268 kinderen (vorig jaar: 155 kinderen, in 2020 180 kinderen, in 2019 220 kinderen, in 2018 91 kinderen). Dit zijn geen unieke bezoekers. De werkplaats was de eerste en de laatste week van het jaar gesloten en tot en met 26 januari 2022 één dag in de week open om materialen te halen ivm maatregelen.

Bezoekersaantallen Doedertoe 2021 per maand:

                                2022                      2021                      2020                      2019                      2018

Januari                 94                           75                           187                         220                        141

Februari              165                         51                           202                         213                        162                       

Maart                   133                         77                           76                           219                        188

April                      171                         72                           69                           250                        163

Mei                        223                         89                           87                           303                        192

Juni                       217                         151                         168                         248                        201

Juli                         176                         135                         186                         148                        114

Augustus            174                         110                         160                         196                        61

September        167                         169                         186                         167                        189

Oktober              244                         198                         165                         385                        249

November         226                         170                         88                           245                        197

December          159                         133                         103                         212                        146

                               ——————————————————————————————-

Totaal                   2149                      1430                      1677                      2806                      2002

De reguliere inlooptijden zijn: maandagmiddag 14.00 – 16.00 uur (vaste Humanitasgroep) dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 – 16.00 uur, vrijdag 13.00 – 16.00 uur (doorlopende workshop vilten) zaterdag 13.00 – 15.00 uur (voor kinderen).

Vrijwilligers

Bij Doedertoe zijn vrijwilligers actief in de begeleiding van de inloop, financiële verslaglegging, digitale ondersteuning, klussen, poetsen, opgeruimd houden van de werkplaats, live muziek tijdens de inloop, Facebook, etalage verzorgen, bestuur, coaching, en project coördinatie. Dit laatste houdt in: praktische organisatie, werven en begeleiden van vrijwilligers, netwerken en pr, beheer van de ruimte, verslaggeving en fondswerving.

Vrijwilligers werken met een aantal eenvoudige basisregels en worden geacht met het doel voor ogen steeds op eigen afstemming en intuïtie te functioneren.  De organisatie en logistiek zet in op speelsheid en arbeidsvreugde bij de vrijwilligers met een grote openheid voor eigen initiatief. Om geen vitale energie te laten weglekken en deze volledig voor de werkvloer beschikbaar te houden zijn er geen vergadermomenten. Overleg en coördinatie vindt buiten plenaire zittingen plaats met voortdurend oog en oor voor ieders inbreng en idee. De vrijwilligers dragen tijdens de inloop actief zorg voor een onbezorgde, positieve, vrolijke sfeer waar ieder zich gezien voelt. In een sfeer van naar elkaar luisteren en elkaar vinden zetten ze zichzelf even aan de kant.

Anno 31 december 2022 bedroeg het aantal vrijwilligers 27 (vorig jaar 26, in 2020 24) en dit jaar waren er drie stagiaires op de kindermiddag. (Dit aantal is exclusief de vrijwilligers die op maandagmiddag via Humanitas de inloop verzorgen.) Eén van deze vrijwilligers vervult een participatiebaan bij Doedertoe. Er is ook dit jaar weinig verloop. Als iemand weg gaat is het ofwel vanwege herintrede in de arbeidsmarkt of na de eerste keer dienst omdat er te veel of te weinig prikkels zijn. Opvallend is dat sollicitanten zich na een eerste kennismaking en uitwisseling  ofwel volledig voor ons gaan of meteen  afhaken. Sommige Coaches Meedoen weten ons te vinden voor hun cliënten, ook een begeleider van Team 290, Stadshelden Jongerenwerk Stay in charge.

De vrijwilligers ontvangen  geen geld voor hun werkzaamheden. De werkplaats en de materialen wordt buiten de inlooptijd gratis aan hen ter beschikking gesteld als wederdienst. Ook kunnen vrijwilligers gratis in de werkplaats feestjes geven. Er was het hele jaar geen etentje. Naar voor kerst kregen de vrijwilligers een attentie.

Financieel en materieel

In een aparte jaarrekening en balans is de financiële verantwoording uitgewerkt. De exploitatie is ook dit jaar mogelijk dankzij woningbouwvereniging Patrimonium die de ruimte aan ons sociale doel ter beschikking stelt. En dankzij het gratis werk van iedere vrijwilliger. Doedertoe draait volledig op incidentele giften en donaties. Dit project recyclet voornamelijk en ontvangt de materialen grotendeels van stadsgenoten na zolderopruiming. Vanuit de inloop zijn er geen betekenisvolle inkomsten vanwege de betaling met een goede daad en er zijn daarin geen commerciële activiteiten. Er is een lijntje met Gered Gereedschap waar we naaimachines van krijgen plus het onderhoud ervan. Doedertoe kon dit jaar twee keer op een pop up milieustraat in de wijk spullen ondervangen die zouden worden weggegooid door wijkbewoners. Gekregen goede spullen die we zelf niet kunnen gebruiken gaan te geef. Er zijn een aantal particuliere giften gedaan. Deelnemers die dat willen, betalen naar keuze voor koffie en thee €0,50.  Uitgeven van de ruimte en materialen voor een kinder- of verjaardagsfeestje vond twee keer betaald plaats. De buurvrouw van Doedertoe stelde haar gastenparkeerkaart aan ons ter beschikking. Voor de begeleiding van de participatiebaan is een vergoeding uit een Europees fonds. Eneco heeft twee keer de energiekorting van €190 gestort. Doedertoe ontvangt geen enkele vergoeding voor opvang van kwetsbare mensen en het bieden van passend werk aan mensen die dat op de arbeidsmarkt (tijdelijk) niet kunnen vinden.

Fondswerving 2021:

 •                Klein Armoede Fonds, via de Haëlla Stichting
 •                Financiële tegemoetkoming coronamaatregelen gemeente Groningen.
 •                Rabo Club Support na stemronde leden Rabobank.

Publiciteit

 • Website www.doedertoe.nl. Met popupje voor actuele initiatieven en veranderingen
 • Webblog met wekelijks een uitgebreide post www.doedertoe.nl/blog
 • Instagram www.instagram.com/doedertoetje
 • Facebook met 520 likes  www.facebook.com/doedertoe
 • Maandelijks een andere etalage
 • Aankondigingen op buren uitwisselingssite Nextdoor
 • Opname van onze activiteiten in wijkgids
 • Publicatie in wijkkrant van De Rivierenbuurt van een oma over haar bezoekjes met haar kleinkind bij de kindermiddag, december 2022
 • Jannet Verveer, Doedertoe maakt blij. In: Link Nieuws, juni 2022
 • Verspreiding van flyers
 • Insturen foto voor de Groninger Scheurkalender 2023
 • Een verzoek te oriënteren om mee te doen met het tv programma Buitengewoon Nederland (over ondernemerschap) werd door ons afgewezen

Netwerken

 • Contact met gemeente Groningen gebiedsteam Zuid: Janny Dekker, Fatima Belhaj
 • Gemeente Groningen Team Sociale Basis: Jelly Bruining
 • Wouter Hoogland, innovatief makelaar.

Buitengewone activiteiten

 • Doedertoe heeft in 2022 extra themaworkshops aangeboden, verzorgd door externe gespecialiseerde docenten of eigen vrijwilligers:  workshop origami, leren haken, textiel verven, acryl gieten, stof stempelen, knuffelpopje maken, oude spullen pimpen, mozaïeken, sieraden maken van fietsbanden, regenstokken maken.
  • Wekelijks doorlopende workshop hoeden en maskers maken, later in het jaar werd dat wekelijks vilten.
  • Speciale kinderworkshops kleien van je knuffel, glitterbollen maken met fimoklei.
  • Door een daarvoor geoormerkte gift in 2018 kunnen wij nog steeds wie dat nodig heeft materiaal meegeven om thuis mee aan de slag te gaan. Voorbeeld hiervan is Mariet: ze haalt shoppers vol bollen wol. Thuis haakt ze er dekens van en dan rookt ze niet. De dekens geeft ze weg.
  • De samenwerking met Inlia is gestopt omdat er geen vervoer voor de vluchtelingen is. Wel zijn er een paar keer andere groepen vluchtelingen in de werkplaats geweest, een initiatief van een betrokken kunstenares met als doel vluchtelingen een kans geven om creatief te doen.
  • Het haakcafé is gestopt en er is nu een “viltclub”.
  • Begeleiding stagiaires: in het kader van maatschappelijke stage op middelbare school en ook in het kader van project Friend4friend waarin iemand van de schakelklas Alfa College gekoppeld is aan stagiaire van Hanze Hogeschool, opleiding Social Work.

Bestuur

 • Het bestuur is één keer bijeengekomen dit jaar. Er is veel onderling overleg het hele jaar door. Er was een wisseling en er is een vacature voor de functie penningmeester.

Overig  

 • Er  staat een hele goede luchtreiniger in de werkplaats. Bovendien is de ruimte heerlijk verwarmd.
 • Regelmatig komt Eltjo Wierenga tijdens de inloop om ons met zijn zang en muziek te ondersteunen.
 • Een dag in het weekend geeft Doedertoe de ruimte gratis aan een vader uit Rotterdam om met zijn kind uit Groningen op te trekken, deze man kon als gevolg van lockdown nergens heen.
 • Carex heeft onze extra opslagruimte opgezegd en geen andere kunnen aanbieden.
 • Doedertoe heeft materiaal beschikbaar gesteld voor kinderknutselacties van de Torteltuin in Beijum en voor kinderknutselacties in de COA in Groningen.
 • In de zomer zijn we bijna fulltime open gebleven, want juist als anderen weg op vakantie zijn hebben mensen die zich dat niet kunnen veroorloven een uitje nodig.

Tenslotte

 • Doedertoe is slechts met een idee begonnen. Ondergetekende kreeg dit idee aangereikt met een startkapitaal van €500 plus de belofte coaching erbij te krijgen. Wanneer mensen op grote schaal zulke kiemzaadjes gaan planten, zou onze samenleving veel en veel mooier en gelukkiger zijn.
 • Door overvloed, dat wil zeggen ophoping van veel materialen is er oplopend ruimtegebrek.
 • Doedertoe kreeg lof van onze wethouder welzijn Inge Jongman die ik in het kader van mijn zoektocht naar een nieuwe locatie heb aangeschreven. “De Stichting doet ontzettend mooi en waardevol werk. We waarderen dit als gemeente zeer”. Zij heeft mogelijk gemaakt dat wij bij het Makelpunt (maatschappelijk vastgoed) een zoekopdracht konden geven. Helaas heeft dit nog niet iets opgeleverd.
 • We geven al bijna tien jaar lang mensen zinvol werk en/of een uitje om hun hart op te halen. Daarmee halen wij mensen uit hun ziekteverzuim weg, mensen komen minder gauw in de zorg terecht.  Als je gelukkig bent doet je afweersysteem het beter. Er is geen enkele kosten-baten analyse of haalbaarheidsonderzoek die hier rekening mee houdt. Dit doen wij al die tijd gratis voor de stad. Ons huidige onderkomen wordt straks verkocht en wie weet straks studentenbewoning. Er gaan bakken met geld om, maar de sympathieke, kleine, moeizaam zelfredzame projectjes die daadwerkelijk verschil maken in het leven van mensen vallen buiten die boot.  Wanneer is het tijd dat de stad voor ons iets terug doet in de vorm van financiële ondersteuning. Dit mooie, landelijk genomineerde project (2017 bij Movisie) kan nog beter en veelomvattender worden met investering van tijd en geld. 

Groningen, 3 januari 2023

Marita Reijtenbagh, voorzitter stichting Doedertoe

Met veel dank aan Liesbeth Bleeker

Reacties zijn gesloten.